Saltar apartados

Preguntes freqüents

Es pot baixar la nota obtinguda en un examen per haver sol·licitat i realitzat la revisió?

No
. L'article 119 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques diu al punt 3: "...la resolució serà congruent amb les peticions formulades pel recurrent, sense que en cap cas puga agreujar-se la seua situació inicial."

Es pot modificar una acta després de tancada per a canviar una nota? 

, si és necessari, mitjançant una diligència de modificació d'acta per part del professor. (Art. 109 de la Llei de Procediment Administratiu).

Pot modificar el professor la nota que prèviament havia fet pública?

D'acord amb l'article 109. de la llei 39/2015 de Procediment Administratiu, ÚNICAMENT quan existisquen errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, d'ofici o a instàncies dels interessats.

Puc tenir una còpia del meu examen?

Sí. Quan has sol·licitat el procediment de revisió i reclamació d'examen i has iniciat un expedient administritatiu,  com a part interessada tens dret a còpia. Se sol·licita  al departament al qual pertany el professor que imparteix la docència.

Es poden publicar les notes dels alumnes amb nom i cognoms?

Sí. Disposició addicional vintena primera LOMLOU. Protecció de dades de caràcter personal. Punt 3: "No caldrà el consentiment dels estudiants per a la publicació dels resultats de les proves relacionades amb l'avaluació dels seus coneixements i competències ni dels actes que resulten necessaris per a l'adequada realització i seguiment d'aquesta avaluació".

Pot fer-se associant nom-qualificació o DNI-qualificació, però no els tres conjuntament.

Són hàbils els dissabtes per al còmput de terminis en l'Administració Pública?

No. D'acord amb l'article 30, punt 2, de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu: "Sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no s'expresse un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.

Quan els terminis s'hagen assenyalat per dies naturals per declarar-ho així una llei o pel Dret de la Unió Europea, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions".

Qüestions relatives a la publicació de les qualificacions d'assignatures impartides en els estudis de Grau (Font Agència Espanyola de Protecció de Dades)

Sent lícita la publicació de les notes obtingudes, hauran de respectar-se els principis de limitació de la finalitat, minimització de dades, limitació del termini de conservació, integritat i confidencialitat, per la qual cosa el mitjà preferent de publicació serà una intranet o aula virtual en la qual estiguera limitat l'accés de professors i companys del grup. En cas de no ser possible es podrà realitzar en els taulers d'anuncis del centre, sempre que es garantisca l'accés restringit als mateixos a professors i companys del grup.

Les dades publicades hauran de limitar-se al nom i cognoms de l'alumne i la qualificació obtinguda. Solament en el cas que hi haguera alumnes amb el mateix nom, haurà de publicar-se per a ells 4 xifres aleatòries del DNI, nombre d'identitat estranger, passaport o document equivalent.

Quant al temps de publicació, les dades hauran de ser mantinguts de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament; per tant, en el cas de qualificacions provisionals, mentre transcorre el termini per a presentar reclamacions, i en les qualificacions definitives durant el temps imprescindible que garantisca el seu coneixement per tots els interessats

 

Pots trobar resposta a altres preguntes en l'oficina d'Informació a l'alumne: preguntes i respostes més freqüents

Defensora Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3771

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Defensor-Universitario-Universidad-de-Alicante/184638625035817

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464